ALUMNES NOUS

Escola Municipal de Música i Dansa

La preinscripció d’alumnes nous de l’escola pel curs 2024-2025, es du a terme en línia a través dels següents enllaços:

 

MÚSICA

DANSA

NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

TALLERS

 

Podeu consultar les etapes educatives que oferim, a Oferta educativa, així com, els horaris dels grups i les seves tarifes, a Informació curs. 

 

 

PERÍODE ORDINARI

 

El període ordinari de la preinscripció pel curs 2024-2025 es durà a terme del 13 al 22 de maig del 2024.  

 

Durant aquest període, per ordenar les sol·licituds d’admissió i gestionar les places ofertades, quan el nombre de sol·licituds és superior a l’oferta, les sol·licituds s’ordenaran d’acord amb la suma de puntuació dels criteris de prioritat. En cas d’empat, l’ordenació de les sol·licituds es resoldrà mitjançant un sorteig públic que es farà a la secretaria de l'Escola. Els criteris de prioritat són els següents:      

 

 

Criteri  de prioritat                                          Documentació a aportar                                Puntuació

 

Residir a Sant Andreu                                Certificat del Padró Municipal                     30 punts

 

Tenir germans al centre                             Llibre de família                                            10 punts

 

Lloc de treball a Sant Andreu                   Certificat de l’empresa                                 10 punts

 

 

IMPORTANT: Cal enviar la documentació acreditativa dels criteris de prioritat per demostrar la seva veracitat a emmdsab@sabarca.cat. Qualsevol criteri que no s’acrediti durant el període de preinscripció no es considerarà a l’efecte del barem.

  

La matriculació dels alumnes nous de l’escola pel curs 2024-2025, es durà a terme, a partir del 3 de juny del 2024. Us enviarem el full de la matrícula per correu electrònic perquè ens el retorneu signat digitalment pel mateix mitjà. Si us cal, podeu fer-ho presencialment a l'escola o posar-vos en contacte amb nosaltres a:

 

 

El full de matrícula s'haurà de retornar signat en un termini màxim de 10 dies, a partir de la data de la seva recepció. Si en aquest període no hem rebut la matrícula signada, es perdrà la reserva de la plaça. 

 

El cobrament de la quota anual de la matrícula es realitzarà el primer dia laborable del mes de juliol. Un cop efectuat el cobrament, l'import de la matrícula no admet devolució.

 

Aquells alumnes que s'hagin quedat sense plaça, passaran a formar part de la llista d’espera de l’escola. 

 

PERÍODE POSTERIOR A L’ORDINARI

 

Les preinscripcions rebudes en dates posteriors al 22 de maig del 2024 (període posterior a l’ordinari) s’aniran assignant segons les places vacants que hi hagin en cada moment i per rigorós ordre d’entrada. En cas que no hi hagi  plaça disponible passaran a formar part de la llista d’espera. 

 

Es recomana que, en cas que no hi hagi plaça en el grup o instrument que esteu interessats, feu la preinscripció igualment, i entreu a formar part de la llista d’espera de l’escola, ja que, el nombre de places es pot veure modificat en qualsevol moment, depenent de les baixes o modificacions dels alumnes actuals.

 

En cas que hi hagi plaça disponible, us enviarem el full de la matrícula per correu electrònic perquè ens el retorneu signat digitalment pel mateix mitjà. Si us cal, podeu fer-ho presencialment a l'escola o posar-vos en contacte amb nosaltres a:

 

 

El full de matrícula s'haurà de retornar signat en un termini màxim de 10 dies, a partir de la data de la seva recepció. Si en aquest període no hem rebut la matrícula signada, es perdrà la reserva de la plaça. 

 

El cobrament de la quota anual de la matrícula es durà a terme en el mateix moment de la matriculació. Un cop efectuat el cobrament, l'import de la matrícula no admet devolució.