PREINSCRIPCIÓ 2024-2025

Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca

ALUMNES NOUS - DANSA

Dades personals de l'alumne

Dades personals dels tutors

Altres criteris

Sí   No  
Sí   No  
Sí   No  

Drets d'imatge


El centre disposa a internet d’unes pàgines web i xarxes socials on informa i fa difusió de les seves activitats escolars lectives i complementàries. En elles es poden publicar imatges en què apareguin, individualment o en grup, alumnes que fan les activitats esmentades. Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat a la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció d’aquest centre demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per poder publicar fotografies i vídeos on apareguin els seu fills i filles i hi siguin clarament identificables.


Autoritzo que la meva imatge, en cas de ser alumne, o la dels meus fills, en cas de ser tutor/a, pugui aparèixer en fotografies o en filmacions corresponents a activitats escolars organitzades per l’Escola per a la seva difusió pública no comercial o publicacions d’àmbit educatiu.


Sí autoritza   No autoritza  
Etapa educativa PRE-DANSA

PRE-DANSA - Dimecres de 17:00 a 18:00 h

Tarifes: 60,00€/any (matrícula) + 20,45€/mes (10 quotes)

Etapa educativa CLÀSSIC MODERN 1

CLÀSSIC MODERN 1 B - Dimarts i dijous de 17:00 a 18:00 h

Tarifes: 60,00€/any (matrícula) + 40,89€/mes (10 quotes)

Etapa educativa CLÀSSIC MODERN 2

CLÀSSIC MODERN 2 A - Dilluns i dimecres de 18:00 a 19:00 h
CLÀSSIC MODERN 2 B - Dimarts i dijous de 18:00 a 19:00 h

Tarifes: 60,00€/any (matrícula) + 40,89€/mes (10 quotes)

Etapa educativa MODERN CONTEMPORANI 1 o CLÀSSIC CONTEMPORANI

MODERN CONTEMPORANI 1 - Dilluns i dimecres de 19:00 a 20:00 h
CLÀSSIC CONTEMPORANI - Dimarts i dijous de 19:00 a 20:00 h

Tarifes: 60,00€/any (matrícula) + 40,89€/mes (10 quotes)

Etapa educativa MODERN CONTEMPORANI 2 o CLÀSSIC CONTEMPORANI

MODERN CONTEMPORANI 2 - Dilluns i dimecres de 20:00 a 21:00 h
CLÀSSIC CONTEMPORANI - Dimarts i dijous de 19:00 a 20:00 h

Tarifes: 60,00€/any (matrícula) + 40,89€/mes (10 quotes)

Etapa educativa BALLET

Per poder fer aquesta opció es requereix vist-i-plau de la professora de dansa i experiència prèvia.

BALLET - Dimarts de 20:00 a 21:00 h

Tarifes: 60,00€/any (matrícula) + 20,45€/mes (10 quotes)

Etapa educativa ADULTS

BARRA PER ADULTES - Dijous de 20:00 a 21:00 h

Tarifes: 60,00€/any (matrícula) + 20,45€/mes (10 quotes). Per a pares d'alumnes el preu de la quota és de 16,33€/mes.


Llegir la política de privacitat

Llegir la protecció de dades

(*) Aquests camps són obligatoris.