PAGAMENTS

Escola Municipal de Música i Dansa

Els pagaments es faran mitjançant domiciliació bancària o, en casos excepcionals, a través d'enllaç via correu electrònic.

 

  • Matrícula: el cobrament de la quota anual de la matrícula es realitzarà el primer dia laborable del mes de juliol, en període ordinari, i servirà com a reserva de plaça. Un cop efectuat el cobrament, l’import de la matrícula no admet devolució. Per aquells usuaris que es matriculin en període posterior a l'ordinari, el cobrament de la matrícula es durà a terme en el mateix moment de la matriculació. 

 

  • Mensualitats: el curs té 10 mensualitats, de setembre a juny, del mateix import que es cobraran a principi de cada mes.

 

Quan la sol·licitud d'inscripció s'efectuï en data posterior al dia 10 del mes en curs, l'import a pagar d'aquella mensualitat serà el proporcional als dies naturals que li resten al mes, de la quota mensual aplicable. 

 

De l’incompliment de l’obligació de pagament de les tarifes, comportarà la suspensió dels drets d’utilització dels serveis de l’escola de música i dansa.

 

  • Devolució de rebuts: si es produeix una devolució us enviarem un correu electrònic amb un enllaç per poder fer el pagament pertinent. S’incrementarà l’import amb 5,60€ de despeses bancàries.

 

  • Inscripció: no s’admetrà cap sol·licitud d’inscripció als serveis de l’escola de música i dansa, a qualsevol persona que, en el moment de formular la sol·licitud tingui pendent de pagament qualsevol import a l’ens gestor del servei.