PAGAMENTS

Escola Municipal de Música i Dansa

Els pagaments es faran mitjançant domiciliació bancària o, en casos excepcionals, a través d'enllaç via correu electrònic.

 

  • Matrícula: es farà efectiva a principi de juliol, en període ordinari, i servirà com a reserva de plaça. De no pagar-la en aquesta data s’entendrà que es renuncia a la plaça. Un cop efectuat el pagament, l’import de la matrícula no admet devolució. En període posterior a l’ordinari es pagarà en el moment de la matriculació.

 

  • Mensualitats: el curs té 10 mensualitats, de setembre a juny, del mateix import que es cobraran a principi de cada mes.

 

Quan la sol·licitud d'inscripció als serveis de música i dansa s'efectuï un cop iniciat el mes en curs, l'import a pagar d'aquella mensualitat serà el proporcional als dies naturals que li resten al mes, de la quota mensual aplicable.

 

De l’incompliment de l’obligació de pagament de les tarifes, comportarà la suspensió dels drets d’utilització dels serveis de l’escola de música i dansa.

 

  • Devolució de rebuts: si es produeix una devolució us enviarem un correu electrònic amb un enllaç per poder fer el pagament pertinent. S’incrementarà l’import amb 5,60€ de despeses bancàries.

 

  • Inscripció: no s’admetrà cap sol·licitud d’inscripció als serveis de l’escola de música i dansa, a qualsevol persona que, en el moment de formular la sol·licitud tingui pendent de pagament qualsevol import a l’ens gestor del servei.