PREINSCRIPCIÓ 2022-2023

Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca

ALUMNES NOUS - MÚSICA

Dades personals de l'alumne

Dades personals dels tutors

Altres criteris

Sí   No  
Sí   No  
Sí   No  

Drets d'imatge


El centre disposa a internet d’unes pàgines web i xarxes socials on informa i fa difusió de les seves activitats escolars lectives i complementàries. En elles es poden publicar imatges en què apareguin, individualment o en grup, alumnes que fan les activitats esmentades. Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat a la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció d’aquest centre demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per poder publicar fotografies i vídeos on apareguin els seu fills i filles i hi siguin clarament identificables.


Autoritzo que la meva imatge, en cas de ser alumne, o la dels meus fills, en cas de ser tutor/a, pugui aparèixer en fotografies o en filmacions corresponents a activitats escolars organitzades per l’Escola per a la seva difusió pública no comercial o publicacions d’àmbit educatiu.


Sí autoritza   No autoritza  
Etapa educativa SENSIBILITZACIÓ – P3

P3 A - Dilluns i dimecres: P3 (de 17:00 a 17:30 h)

Tarifes: 58,00€/any (matrícula) + 41,27€/mes (10 quotes)

Etapa educativa SENSIBILITZACIÓ – P4

P4 A - Dilluns i dimecres: P4 (de 17:00 a 17:30 h)

Tarifes: 58,00€/any (matrícula) + 41,27€/mes (10 quotes)

Etapa educativa SENSIBILITZACIÓ – P5

P5 A - Dilluns i dimecres: P5 (de 17:30 a 18:00 h)

Tarifes: 58,00€/any (matrícula) + 41,27€/mes (10 quotes)

Etapa educativa MM 1 - MÚSICA I MOVIMENT 1

MM 1 A - Dilluns i dimecres: Música i Moviment (de 17:30 a 18:15 h)
MM 1 B - Dimarts i dijous: Música i Moviment (de 17:30 a 18:15 h)

Tarifes: 58,00€/any (matrícula) + 58,02€/mes (10 quotes)

Etapa educativa MM 2 - MÚSICA I MOVIMENT 2

MM 2 A (2 assignatures) - Dilluns i dimecres: Música i Moviment (de 18:00 a 18:45h) + Instrument (horari i dia a concretar)

Tarifes: 58,00€/any (matrícula) + 58,02€/mes (10 quotes)

Etapa educativa EMP 1 - EDUCACIÓ MUSICAL PRIMÀRIA

EMP 1 A (4 assignatures) - Dimecres: Conjunt (de 18:00 a 18:45 h) + Llenguatge (de 18:45 a 19:45 h) + Coral (de 19:45 a 20:30 h) + Instrument (horari i dia a concretar)
EMP 1 B (4 assignatures) - Dimarts: Llenguatge (de 18:45 a 19:45 h) + Coral (de 19:45 a 20:30 h) + Instrument (horari i dia a concretar) + Dimecres: Conjunt (de 18:00 a 18:45 h)

Tarifes: 58,00€/any (matrícula) + 89,54€/mes (10 quotes)

Etapa educativa EMP 2 - EDUCACIÓ MUSICAL PRIMÀRIA

EMP 2 A (4 assignatures) - Dimecres: Conjunt (de 18:00 a 18:45 h) + Llenguatge (de 18:45 a 19:45 h) + Coral (de 19:45 a 20:30 h) + Instrument (horari i dia a concretar)
EMP 2 B (4 assignatures) - Dimarts: Llenguatge (de 18:45 a 19:45 h) + Coral (de 19:45 a 20:30 h) + Instrument (horari i dia a concretar) + Dimecres: Conjunt (de 18:00 a 18:45 h)

Tarifes: 58,00€/any (matrícula) + 89,54€/mes (10 quotes)

Etapa educativa EMP 3 - EDUCACIÓ MUSICAL PRIMÀRIA

EMP 3 A (4 assignatures) - Dimecres: Conjunt (de 18:00 a 18:45 h) + Llenguatge (de 18:45 a 19:45 h) + Coral (de 19:45 a 20:30 h) + Instrument (horari i dia a concretar)
EMP 3 B (4 assignatures) - Dimarts: Llenguatge (de 18:45 a 19:45 h) + Coral (de 19:45 a 20:30 h) + Instrument (horari i dia a concretar) + Dimecres: Conjunt (de 18:00 a 18:45 h)

Tarifes: 58,00€/any (matrícula) + 89,54€/mes (10 quotes)

Etapa educativa EMP 4 - EDUCACIÓ MUSICAL PRIMÀRIA

EMP 4 A (4 assignatures) - Dimecres: Conjunt (de 18:00 a 18:45 h) + Llenguatge (de 18:45 a 19:45 h) + Coral (de 19:45 a 20:30 h) + Instrument (horari i dia a concretar)
EMP 4 B (4 assignatures) - Dimarts: Llenguatge (de 18:45 a 19:45 h) + Coral (de 19:45 a 20:30 h) + Instrument (horari i dia a concretar) + Dimecres: Conjunt (de 18:00 a 18:45 h)

Tarifes: 58,00€/any (matrícula) + 89,54€/mes (10 quotes)

Etapa educativa EMS 1 - EDUCACIÓ MUSICAL SECUNDÀRIA

Opció 1. EMS 1 (3 o 4 assignatures): Instrument (dia i horari a concretar) + seleccioneu 2 o 3 assignatures que vulgueu cursar:
conjunt (dilluns de 17:45 a 18:45 h)
llenguatge (dilluns de 18:45 a 19:30 h)
coral (dilluns de 19:30 a 20:15 h)

Tarifes: 58,00€/any (matrícula) + 89,54€/mes (10 quotes)

Instrument complementari (Opcional).

Cost addicional: 38,89€/mes (10 quotes)

Opció 2. EMS 1 (2 assignatures): Instrument (dia i horari a concretar) + seleccioneu l'assignatura que vulgueu cursar:
conjunt (dilluns de 17:45 a 18:45 h)
llenguatge (dilluns de 18:45 a 19:30 h)
coral (dilluns de 19:30 a 20:15 h)

Tarifes: 58,00€/any (matrícula) + 84,11€/mes (10 quotes)

Instrument complementari (Opcional).

Cost addicional: 38,89€/mes (10 quotes)

Opció 3. EMS 1 (1, 2 o 3 assignatures). Seleccioneu les assignatures que vulgeu cursar:
Conjunt (dilluns de 17:45 a 18:45 h)
Llenguatge (dilluns de 18:45 a 19:30 h)
Coral (dilluns de 19:30 a 20:15 h)

Tarifes: 58,00€/any (matrícula) + preu per assignatura 21,39 €/mes (10 quotes)

Opció 4. EMS 1 (1 assignatura): Instrument (dia i horari a concretar).

Tarifes: 58,00€/any (matrícula) + 78,11€/mes (10 quotes)

Instrument complementari (Opcional).

Cost addicional: 38,89€/mes (10 quotes)

Opció 5. EMS 1 (1 assignatura): Gran Conjunt. Seleccioneu l'assignatura que vulgueu cursar:
Big Band (dilluns de 20:15 a 21:15)
Conjunt de corda (dilluns de 20:30 a 21:30)
Conjunt de guitarres (dimecres de 20:00 a 21:00)
Conjunt de vent (dijous de 20:30 a 21:30h)
Conjunt de percussió (dimarts de 20:00 a 21:00h)

Tarifes: 58,00€/any (matrícula) + quota mensual inclosa si es tria la Opció 1 o 2. O bé, si s'agafa només aquesta assignatura, el preu per assignatura és el de la Opció 3 de 21,39 €/mes (10 quotes).

Per poder fer aquesta opció es requereix vist-i-plau del tutor d'instrument o experiència prèvia.

Etapa educativa EMS 2 - EDUCACIÓ MUSICAL SECUNDÀRIA

Opció 1. EMS 2 (3 o 4 assignatures): Instrument (dia i horari a concretar) + seleccioneu 2 o 3 assignatures que vulgueu cursar:
conjunt (dilluns de 17:45 a 18:45 h)
llenguatge (dilluns de 18:45 a 19:30 h)
coral (dilluns de 19:30 a 20:15 h)

Tarifes: 58,00€/any (matrícula) + 89,54€/mes (10 quotes)

Instrument complementari (Opcional).

Cost addicional: 38,89€/mes (10 quotes)

Opció 2. EMS 2 (2 assignatures): Instrument (dia i horari a concretar) + seleccioneu l'assignatura que vulgueu cursar:
conjunt (dilluns de 17:45 a 18:45 h)
llenguatge (dilluns de 18:45 a 19:30 h)
coral (dilluns de 19:30 a 20:15 h)

Tarifes: 58,00€/any (matrícula) + 84,11€/mes (10 quotes)

Instrument complementari (Opcional).

Cost addicional: 38,89€/mes (10 quotes)

Opció 3. EMS 2 (1, 2 o 3 assignatures). Seleccioneu les assignatures que vulgeu cursar:
Conjunt (dilluns de 17:45 a 18:45 h)
Llenguatge (dilluns de 18:45 a 19:30 h)
Coral (dilluns de 19:30 a 20:15 h)

Tarifes: 58,00€/any (matrícula) + preu per assignatura 21,39 €/mes (10 quotes)

Opció 4. EMS 2 (1 assignatura): Instrument (dia i horari a concretar).

Tarifes: 58,00€/any (matrícula) + 78,11€/mes (10 quotes)

Instrument complementari (Opcional).

Cost addicional: 38,89€/mes (10 quotes)

Opció 5. EMS 2 (1 assignatura): Gran Conjunt. Seleccioneu l'assignatura que vulgueu cursar:
Big Band (dilluns de 20:15 a 21:15)
Conjunt de corda (dilluns de 20:30 a 21:30)
Conjunt de guitarres (dimecres de 20:00 a 21:00)
Conjunt de vent (dijous de 20:30 a 21:30h)
Conjunt de percussió (dimarts de 20:00 a 21:00h)

Tarifes: 58,00€/any (matrícula) + quota mensual inclosa si es tria la Opció 1 o 2. O bé, si s'agafa només aquesta assignatura, el preu per assignatura és el de la Opció 3 de 21,39 €/mes (10 quotes).

Per poder fer aquesta opció es requereix vist-i-plau del tutor d'instrument o experiència prèvia.

Etapa educativa EMS 3 - EDUCACIÓ MUSICAL SECUNDÀRIA

Opció 1. EMS 3 (3 o 4 assignatures): Instrument (dia i horari a concretar) + seleccioneu 2 o 3 assignatures que vulgueu cursar:
conjunt (dilluns de 17:45 a 18:45 h)
llenguatge (dilluns de 18:45 a 19:30 h)
coral (dilluns de 19:30 a 20:15 h)

Tarifes: 58,00€/any (matrícula) + 89,54€/mes (10 quotes)

Instrument complementari (Opcional).

Cost addicional: 38,89€/mes (10 quotes)

Opció 2. EMS 3 (2 assignatures): Instrument (dia i horari a concretar) + seleccioneu l'assignatura que vulgueu cursar:
conjunt (dilluns de 17:45 a 18:45 h)
llenguatge (dilluns de 18:45 a 19:30 h)
coral (dilluns de 19:30 a 20:15 h)

Tarifes: 58,00€/any (matrícula) + 84,11€/mes (10 quotes)

Instrument complementari (Opcional).

Cost addicional: 38,89€/mes (10 quotes)

Opció 3. EMS 3 (1, 2 o 3 assignatures). Seleccioneu les assignatures que vulgeu cursar:
Conjunt (dilluns de 17:45 a 18:45 h)
Llenguatge (dilluns de 18:45 a 19:30 h)
Coral (dilluns de 19:30 a 20:15 h)

Tarifes: 58,00€/any (matrícula) + preu per assignatura 21,39 €/mes (10 quotes)

Opció 4. EMS 3 (1 assignatura): Instrument (dia i horari a concretar).

Tarifes: 58,00€/any (matrícula) + 78,11€/mes (10 quotes)

Instrument complementari (Opcional).

Cost addicional: 38,89€/mes (10 quotes)

Opció 5. EMS 3 (1 assignatura): Gran Conjunt. Seleccioneu l'assignatura que vulgueu cursar:
Big Band (dilluns de 20:15 a 21:15)
Conjunt de corda (dilluns de 20:30 a 21:30)
Conjunt de guitarres (dimecres de 20:00 a 21:00)
Conjunt de vent (dijous de 20:30 a 21:30h)
Conjunt de percussió (dimarts de 20:00 a 21:00h)

Tarifes: 58,00€/any (matrícula) + quota mensual inclosa si es tria la Opció 1 o 2. O bé, si s'agafa només aquesta assignatura, el preu per assignatura és el de la Opció 3 de 21,39 €/mes (10 quotes).

Per poder fer aquesta opció es requereix vist-i-plau del tutor d'instrument o experiència prèvia.

Etapa educativa EMS 4 - EDUCACIÓ MUSICAL SECUNDÀRIA

Opció 1. EMS 4 (3 o 4 assignatures): Instrument (dia i horari a concretar) + seleccioneu 2 o 3 assignatures que vulgueu cursar:
conjunt (dilluns de 17:45 a 18:45 h)
llenguatge (dilluns de 18:45 a 19:30 h)
coral (dilluns de 19:30 a 20:15 h)

Tarifes: 58,00€/any (matrícula) + 89,54€/mes (10 quotes)

Instrument complementari (Opcional).

Cost addicional: 38,89€/mes (10 quotes)

Opció 2. EMS 4 (2 assignatures): Instrument (dia i horari a concretar) + seleccioneu l'assignatura que vulgueu cursar:
conjunt (dilluns de 17:45 a 18:45 h)
llenguatge (dilluns de 18:45 a 19:30 h)
coral (dilluns de 19:30 a 20:15 h)

Tarifes: 58,00€/any (matrícula) + 84,11€/mes (10 quotes)

Instrument complementari (Opcional).

Cost addicional: 38,89€/mes (10 quotes)

Opció 3. EMS 4 (1, 2 o 3 assignatures). Seleccioneu les assignatures que vulgeu cursar:
Conjunt (dilluns de 17:45 a 18:45 h)
Llenguatge (dilluns de 18:45 a 19:30 h)
Coral (dilluns de 19:30 a 20:15 h)

Tarifes: 58,00€/any (matrícula) + preu per assignatura 21,39 €/mes (10 quotes)

Opció 4. EMS 4 (1 assignatura): Instrument (dia i horari a concretar).

Tarifes: 58,00€/any (matrícula) + 78,11€/mes (10 quotes)

Instrument complementari (Opcional).

Cost addicional: 38,89€/mes (10 quotes)

Opció 5. EMS 4 (1 assignatura): Gran Conjunt. Seleccioneu l'assignatura que vulgueu cursar:
Big Band (dilluns de 20:15 a 21:15)
Conjunt de corda (dilluns de 20:30 a 21:30)
Conjunt de guitarres (dimecres de 20:00 a 21:00)
Conjunt de vent (dijous de 20:30 a 21:30h)
Conjunt de percussió (dimarts de 20:00 a 21:00h)

Tarifes: 58,00€/any (matrícula) + quota mensual inclosa si es tria la Opció 1 o 2. O bé, si s'agafa només aquesta assignatura, el preu per assignatura és el de la Opció 3 de 21,39 €/mes (10 quotes).

Per poder fer aquesta opció es requereix vist-i-plau del tutor d'instrument o experiència prèvia.

Etapa educativa EMJ - EDUCACIÓ MUSICAL JOVES

Opció 1. EMJ (3 o 4 assignatures): Instrument (dia i horari a concretar) + seleccioneu 2 o 3 assignatures que vulgueu cursar:
conjunt (dijous de 17:45 a 18:45 h)
llenguatge (dijous de 18:45 a 19:30 h)
coral (dijous de 19:30 a 20:15 h)

Tarifes: 58,00€/any (matrícula) + 89,54€/mes (10 quotes)

Instrument complementari (Opcional).

Cost addicional: 38,89€/mes (10 quotes)

Opció 2. EMJ (2 assignatures): Instrument (dia i horari a concretar) + seleccioneu l'assignatura que vulgueu cursar:
conjunt (dijous de 17:45 a 18:45 h)
llenguatge (dijous de 18:45 a 19:30 h)
coral (dijous de 19:30 a 20:15 h)

Tarifes: 58,00€/any (matrícula) + 84,11€/mes (10 quotes)

Instrument complementari (Opcional).

Cost addicional: 38,89€/mes (10 quotes)

Opció 3. EMJ (1, 2 o 3 assignatures). Seleccioneu les assignatures que vulgueu cursar:
Conjunt (dijous de 17:45 a 18:45 h)
Llenguatge (dijous de 18:45 a 19:30 h)
Coral (dijous de 19:30 a 20:15 h)

Tarifes: 58,00€/any (matrícula) + preu per assignatura 21,39€/mes (menors de 18 anys) o 26,68€/mes (de 18 anys en endavant)

Opció 4. EMJ (1 assignatura): Instrument (dia i horari a concretar).

Tarifes: 58,00€/any (matrícula) + 78,11€/mes (10 quotes)

Instrument complementari (Opcional).

Cost addicional: 38,89€/mes (10 quotes)

Opció 5. EMJ (1 assignatura): Gran Conjunt. Seleccioneu l'assignatura que vulgueu cursar:
Big Band (dilluns de 20:15 a 21:15)
Conjunt de corda (dilluns de 20:30 a 21:30)
Conjunt de guitarres (dimecres de 20:00 a 21:00)
Conjunt de vent (dijous de 20:30 a 21:30h)
Conjunt de percussió (dimarts de 20:00 a 21:00h)

Tarifes: 58,00€/any (matrícula) + quota mensual inclosa si es tria la Opció 1 o 2. O bé, si s'agafa només aquesta assignatura, el preu per assignatura és el de la Opció 3 de 21,39€/mes (menors de 18 anys) o 26,68€/mes (de 18 anys en endavant).

Per poder fer aquesta opció es requereix vist-i-plau del tutor d'instrument o experiència prèvia.

Etapa educativa EMA - EDUCACIÓ MUSICAL ADULTS

Opció 1. EMA (3 assignatures): Instrument (dia i horari a concretar) + llenguatge (dijous de 18:45 a 19:30 h) + conjunt (dijous de 19:30 a 20:30 h).

Tarifes: 58,00€/any (matrícula) + 89,54€/mes (10 quotes)

Instrument complementari (Opcional).

Cost addicional: 38,89€/mes (10 quotes)

Opció 2. EMA (2 assignatures): Instrument (dia i horari a concretar) + seleccioneu l'assignatura que vulgueu cursar:
Llenguatge (dijous de 18:45 a 19:30 h)
Conjunt (dijous de 19:30 a 20:30 h)

Tarifes: 58,00€/any (matrícula) + 84,11€/mes (10 quotes)

Instrument complementari (Opcional).

Cost addicional: 38,89€/mes (10 quotes)

Opció 3. EMA (1 o 2 assignatures): Seleccioneu les assignatures que vulgeu cursar:
Llenguatge (dijous de 18:45 a 19:30 h)
Conjunt (dijous de 19:30 a 20:30 h)

Tarifes: 58,00€/any (matrícula) + preu per assignatura 26,68€/mes (10 quotes)

Opció 4. EMA (1 assignatura): Instrument (dia i horari a concretar).

Tarifes: 58,00€/any (matrícula) + 78,11€/mes (10 quotes)

Instrument complementari (Opcional).

Cost addicional: 38,89€/mes (10 quotes)

Opció 5. EMA (1 assignatura): Coral (dimarts de 20:00 a 21:30)

Tarifes: 58,00€/any (matrícula) + 19,17€/mes (alumnes externs a l'escola) o 15,33€/mes (alumnes que son pares d'alumnes)

Opció 6. EMA (1 assignatura): Gran Conjunt. Seleccioneu l'assignatura que vulgueu cursar:
Big Band (dilluns de 20:15 a 21:15)
Conjunt de corda (dilluns de 20:30 a 21:30)
Conjunt de guitarres (dimecres de 20:00 a 21:00)
Conjunt de vent (dijous de 20:30 a 21:30h)
Conjunt de percussió (dimarts de 20:00 a 21:00h)

Tarifes: 58,00€/any (matrícula) + quota mensual inclosa si es tria la Opció 1 o 2. O bé, si s'agafa només aquesta assignatura, el preu per assignatura és el de la Opció 3 de 26,68 €/mes (10 quotes).

Per poder fer aquesta opció es requereix vist-i-plau del tutor d'instrument o experiència prèvia.


Llegir la política de privacitat

Llegir la protecció de dades

(*) Aquests camps són obligatoris.